Visie


Florencius gelooft dat leren begint met èchte aandacht, vooral voor de talenten van het kind. Daarom bieden we een gebalanceerd onderwijsprogramma dat is gericht op de holistische benadering van de vier Q’s van Stephen Covey. Centraal in deze tijdloze benadering staat de volledige ontwikkeling van het kind, waarbij niet alleen kennis centraal staat, maar juist ook vaardigheden die nodig zijn om om te gaan met de steeds sneller veranderende werkelijkheid, nu en in de toekomst.

4 Q’s


Bij de holistische benadering, gaat het om de ontwikkeling van de SQ (spirituele intelligentie), IQ (cognitieve intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en FQ (fysieke intelligentie).

SQ – Zelfvertrouwen

Op het gebied van SQ (spirituele intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • integriteit; kinderen bewust maken van hun waarden, overtuigingen en geweten en leren daar eerlijk mee om te gaan
 • betekenis; kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen, wat de basis vormt voor gezond zelfvertrouwen
 • een positief leefklimaat waar een goede afwisseling is tussen rust en activiteit. Innerlijke rust staat centraal als basis voor geluk en de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

IQ – Ambitie

Op het gebied van IQ (cognitieve intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • kwalitatief toponderwijs met een duidelijke structuur
 • specifiek maatgericht aanbod voor kinderen met meerbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en faalangst
 • persoonlijke ontwikkeling; ieder kind krijgt bij binnenkomst een uitgebreid onderzoek, en vervolgens een individueel ontwikkelplan
 • moderne onderwijsmethodes
 • internationalisering (Engels als tweede taal en internationale projecten)

EQ – Passie

Op het gebied van EQ (emotionele intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • zelfbewustzijn; het vermogen van kinderen om naar hun eigen leven te kijken, zelfkennis op te doen en zichzelf te verbeteren en te overwinnen
 • persoonlijke motivatie; het kind laten nadenken over zijn wensen, passies en doelen
 • zelfbeheersing; leiding geven aan jezelf, met als doel je doelstellingen te verwezenlijken
 • empathie; het kunnen inleven in de situatie en het denken en gevoel van andere kinderen
 • sociale vaardigheden; aandacht voor hoe onderlinge interactie plaatsvindt, hoe problemen worden opgelost en hoe kinderen elkaar benaderen

FQ – Energie

Op het gebied van FQ (fysieke intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • verstandige voeding; elke dag lunchen de kinderen op school. We maken samen met de kinderen een gezonde en gebalanceerde maaltijd klaar
 • sport; een gezonde geest in een gezond lichaam. Meerdere malen per week wordt er binnen of buiten gesport. Een vakleerkracht coördineert het totale sportprogramma
 • aandacht voor spelplezier, sportiviteit, uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid
 • rust, ontspanning en stressmanagement; tussen de middag en tussen de lessen door worden rust- en ontspanningsoefeningen gedaan

Talentontwikkeling


Florencius gaat in eerste instantie uit van wat kinderen wèl kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. We merken dagelijks dat het ontzettend belangrijk is dat kinderen zich zelfverzekerd en competent voelen, waardoor ze ook vol vertrouwen durven te werken aan de vaardigheden die ze nog niet zo goed beheersen.

Bij Florencius maken we het mogelijk dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen tot een creatief individu, met een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal gedrag. We besteden dan ook veel aandacht aan het ontwikkelen van de talenten van kinderen en leerkrachten en leren ze gebruik te maken van elkaars talenten.

Bij Florencius willen we de capaciteiten van kinderen onderkennen en talenten beter benutten. Wij gaan uit van de kwaliteiten van en het positieve in het kind. Kinderen ontwikkelen zich tenslotte beter als zij succesvol zijn. Wij willen kinderen leren genieten van het leren en verwerven van kennis.

Inspirerende professionals

Wij hebben inspirerende professionals aangetrokken die hoge verwachtingen hebben van alle kinderen. Zij hebben veel aandacht voor de basisvakken en kunnen het talent van kinderen ontwikkelen op het gebied van vreemde talen, techniek, science, sport, koken, kunst etc. Ook expressievormen als drama, creatieve handvaardigheid en muziek komen hierbij aan bod. De meeste vakken worden aangeboden door onze eigen docenten, maar we zetten ook met regelmaat externe professionals in om de kwaliteit van de betreffende vakken te kunnen garanderen.

Persoonlijk ontwikkelplan


Iedere nieuwe leerling bij Florencius basisschool krijgt bij binnenkomst een uitgebreide intake om een voortvarende start mogelijk te maken. Onderdeel van de intake is een psychologisch onderzoek en gesprekken met de leerling. Vragen die hierbij centraal staan zijn: waar liggen de kansen van deze leerling en wat heeft deze leerling nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

In overleg met ouders, kind en leerkracht wordt vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Daarin worden ieder jaar de doelen en acties omschreven die wij voor het kind voor ogen hebben.

Individuele aandacht


Bij Florencius vinden we het belangrijk dat kinderen leren in een herkenbare sociale context. Kinderen leren namelijk veel van en met elkaar. Daarom werken we met kleine groepen
(gemiddeld 1 begeleider op 8 leerlingen*) met voor iedere groep een groepsleerkracht en de ondersteuning van een onderwijsassistent. Op deze manier stimuleren we dat kinderen samenwerken, maar is er ook genoeg ruimte voor persoonlijke aandacht en individuele begeleiding.


*In het reguliere onderwijs is dit veelal 1 begeleider op 30 leerlingen.

Veilige leeromgeving


Kinderen moeten vol vertrouwen en met plezier naar school gaan. Hiervoor is het van belang dat kinderen zich ‘gezien’ en ‘gehoord’ voelen. We vinden het bij Florencius bovendien belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. We leren kinderen in eerste instantie verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag door daar op te reflecteren. Daarnaast leren we ze te reflecteren op het gedrag van een ander.

Door de kleine setting waarin we ons bij Florencius bevinden, zijn leerkrachten in staat om de gedragingen van kinderen van nabij te volgen, waardoor positief gedrag kan worden beloond en er, indien nodig, snel kan worden ingegrepen bij ongewenst gedrag.

Protocollair beleid (pestprotocol, etc.) is in dergelijke gevallen voor handen om de juiste stappen te kunnen nemen. Bovendien doen we jaarlijks onderzoek naar het gevoel van veiligheid van kinderen in een enquete (sociale veiligheidsmonitor) en door persoonlijke gesprekken. Onze coördinator Sociale Veiligheid / PBS draagt hier zorg voor en begeleidt de leerkrachten bij het nemen van de juiste stappen.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons