Curriculum


De basis voor het leren begint op Florencius met het ontwikkelen van de 4 Q’s. Daarnaast hebben we echter een curriculum ontwikkeld waarbij we gebruik maken van vooraanstaande methodes die vooral de cognitieve vaardigheden (IQ) van iedere leerling helpen ontwikkelen. We richten ons op de toekomst en gebruiken de nieuwste inzichten om het leren van kinderen te optimaliseren en besteden stevens veel aandacht aan 21-eeuwse vaardigheden als creatief denken, communiceren en samenwerken. Ook science en techniek maken structureel onderdeel uit van ons lesprogramma.

Basisvakken


Met de 4 Q’s als vertrekpunt, werken we op Florencius Basisschool met de beste leermethodes voor de basisvakken rekenen, taal en (begrijpend en technisch) lezen, aansluitend bij de wensen van nu en later. De leerlijnen uit deze methodes helpen ons om verantwoorde keuzes te maken in het lesaanbod aan de leerlingen, want de persoonlijke doelen van iedere leerling zijn op Florencius leidend. 

We vinden het namelijk belangrijk dat iedere leerling op zijn of haar eigen niveau (of net iets daarboven) les krijgt, zodat een optimale ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.  Ons onderwijssysteem is er daarnaast op gericht om iedere leerling ‘eigenaar’ te maken van zijn of haar eigen leerproces. We leren onze leerlingen verantwoordelijkheid te nemen voor hun werk en de keuzes te maken die hen in staat stelt het beste uit zichzelf te halen en trots te zijn op zichzelf.

International Primary Curriculum (IPC)


Florencius is een IPC-school. Het IPC is één van de snelst groeiende curricula ter wereld en is gebaseerd op de laatste hersenonderzoeken betreffende het leren van kinderen. Het IPC is een uitgebreid, thematisch en creatief curriculum voor 5-12-jarigen, met een duidelijk leerproces en met specifieke leerdoelen voor elk onderwerp.

Het IPC focust zich op een combinatie van academisch, persoonlijk en internationaal leren voor kinderen wereldwijd, gecombineerd met innovatieve en uitdagende manieren van leren en voldoet ruimschoots aan de Nederlandse kerndoelen.

​We gebruiken het IPC om de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, science, ICT, technologie & ontwerp, kunst, muziek, bewegingsonderwijs en international denken aan te bieden in de vorm van inspirerende thema’s (units).

Het IPC is ontworpen om:

  • nieuwsgierigheid te kweken bij kinderen om nieuwe dingen te willen leren (growth mindset)
  • kinderen te helpen een actieve leerhouding aan te nemen die er op gericht is doelgericht antwoorden te zoeken op hun vragen, zodat zij gedurende hun schoolcarrière en leven betrokken blijven bij het leren
  • kinderen te helpen persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te beantwoorden aan de veranderende context van hun leven in de toekomst
  • kinderen te helpen een goede wereldburger te zijn die behalve kennis van en oog voor de eigen nationaliteit en cultuur heeft, ook waardering en respect ontwikkelt voor culturen en nationaliteiten van anderen
Great learning, great teaching and great fun…
Contact met scholen in het buitenland

Florencius onderhoudt contact met meerdere partnerscholen in het buitenland voor gezamenlijke projecten en onderling e-mailcontact tussen leerlingen.

Meer weten over het IPC?

Kijk voor meer informatie over het IPC op de volgende websites:
www.ipc-nederland.nl
www.internationalprimarycurriculum.com

ipc-logo

Internationalisering/ Engels


Bij Florencius realiseren we ons dat de wereld steeds ‘kleiner’ wordt. Wereldwijde ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een groeiende behoefte is aan internationalisering. Door deze ontwikkelingen en het gebruik van media als internet, zijn internationale contacten eerder regel dan uitzondering. Wij kiezen er bij Florencius dan ook voor om onze leerlingen goed voor te bereiden op dit wereldburgerschap.

Dit doen we bij Florencius in grote lijnen middels de volgende 3 manieren:

1. door het gebruik van het International Primary Curriculum (IPC) voor de zaakvakken;

2. door de Engelse taal binnen Florencius belangrijk te maken:
Leerlingen krijgen vanaf onze Pre-School tot groep 9 minimaal twee keer per week Engelse les. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot tweetalig primair onderwijs door onze native speaker en op onze vestiging in Amstelveen is er de mogelijkheid voor tweetalig onderwijs (Engels);

3. Door waar mogelijk internationale contacten te (onder)houden, waarbij leerlingen rechtstreeks contact hebben met leeftijdgenoten in het buitenland.

Engels

Engels is op dit moment de belangrijkste wereldtaal en bij Florencius vinden we het in de huidige maatschappij noodzakelijk dat kinderen hiermee zo jong mogelijk bekend raken. Kinderen zijn juist op jonge leeftijd in staat om zich een tweede taal snel eigen te maken als deze goed en gestructureerd wordt aangeboden, door professionals met kennis van taalverwerving. Vandaar dat de Engelse taalverwerving bij Florencius veel aandacht krijgt. Wij bieden hiervoor 3 mogelijkheden:

1. Engels als vast onderdeel van het programma

Standaard krijgen kinderen vanaf groep 1 minimaal twee keer per week Engels van hun docent en/of de native speaker. Onze native speaker begeleidt leerkrachten bij de didactiek en inhoud van hun lessen.

De leerkrachten maken tijdens de Engelse les gebruik van de nieuwste onderwijsmethodes. Hierbij wordt aandacht besteed aan het goed leren spreken, begrijpen en schrijven (bovenbouw) van Engels. Bovendien krijgen de kinderen op hun eigen niveau les, nemen ze deel aan het Anglia-examen en krijgen ze een internationaal erkend certificaat. Ook andere talen zullen in de toekomst optioneel aangeboden worden. Florencius heeft hierdoor een bijzonder hoog uitstroomniveau naar het Voortgezet Onderwijs, hetgeen de stap naar een tweetalige of internationale vervolgopleiding vergemakkelijkt.

2. Tweetalig Primair Onderwijs (TPO)

Het is bij Florencius mogelijk om, naast de reguliere Engelse lessen, nog 3 uur extra Engels af te nemen, door voor de extra module TPO te kiezen. Onze vakdocent werkt tijdens deze momenten op een inspirerende, uitdagende manier aan de Engelse spreek- en schrijfvaardigheid en integreert dit waar mogelijk bijvoorbeeld in het IPC. Ook drama en creativiteit vormen onderdeel van de lesactiviteiten die tijdens deze TPO-lessen worden ingezet.

3. Florencius International School

Op onze vestiging in Amstelveen is het voor jonge leerlingen mogelijk om mee te draaien in de bilingual school. Binnen deze setting krijgen leerlingen een aantal uren les in het Engels (van een native speaker), waardoor de taalverwerving nog sneller gaat.

ICT


Op Florencius wordt les gegeven volgens de modernste methoden en leermiddelen, zoals bijvoorbeeld laptops en digitale schoolborden. ICT is een onmisbaar onderdeel van de maatschappij geworden, vandaar dat er op Florencius voor de jongste leerlingen voldoende computers tot de beschikking staan. Vanaf groep 6 werkt iedere leerling met zijn eigen laptop. Deze laptop wordt door de ouders zelf bekostigd. De laptop blijft tot en met groep 8 (of 9) op school. Daarna kunnen de leerlingen hem mee naar huis nemen.

De computers en laptops worden gebruikt als middel voor onder andere Google Classroom en Snappet (adaptief verwerkingsprogramma voor de leerstof van de basisvakken rekenen, taal en lezen) en het opzoeken van informatie voor IPC. Daarnaast besteden we ook steeds meer aandacht aan ‘computational thinking’ en coderen.

Naast voordelen kennen digitale leermiddelen natuurlijk ook nadelen. We besteden op Florencius structureel aandacht aan de kansen èn bedreigingen van het gebruik van internet en social media.

PBS

Positive Behavior Support (PBS) heeft als doel om schoolbreed en vanuit gedeelde waarden een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat alle leerlingen in staat stelt om optimaal te profiteren van het geboden onderwijs. PBS is gericht op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag, waarbij we vooral inzetten op een preventieve aanpak.

Op Florencius hebben we samen waarden geformuleerd die we belangrijk vinden. Aan deze waarden hebben we (positief) gedrag gekoppeld dat we de leerlingen vanaf de pre-school actief aanleren, met de nadruk op pro-sociaal gedrag.  Adequaat gedrag wordt hierna systematisch positief bekrachtigd. Hiermee wordt een veilig en positief schoolklimaat gecreëerd, welke leerling- en leerkrachtvriendelijk is.Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons