Leerlingbegeleiding


De zorg bij Florencius wordt gekenmerkt door passend maatonderwijs, waarbij gestreefd wordt naar een excellent kwaliteitsniveau. We realiseren een veilige leeromgeving met een optimale afstemming tussen verschillen in mogelijkheden, niveau, begeleiding en methoden. We doen dit voor elke leerling, binnen zijn of haar mogelijkheden en belemmeringen. Ons doel is:

“Talenten laten schitteren, ieder kind tot volle bloei laten komen.”

Persoonlijk ontwikkelplan


Iedere nieuwe leerling bij Florencius basisschool krijgt bij binnenkomst een uitgebreide intake om een voortvarende start mogelijk te maken. Onderdeel van de intake is een psychologisch onderzoek en gesprekken met de leerling. Vragen die hierbij centraal staan zijn: waar liggen de kansen van deze leerling en wat heeft deze leerling nodig om zich optimaal te kunnen ontwikkelen?

In overleg met ouders, kind en leerkracht wordt vervolgens een persoonlijk ontwikkelplan opgesteld. Daarin worden ieder jaar de doelen en acties omschreven die wij voor het kind voor ogen hebben.

Maatwerk


Florencius heeft hoge verwachtingen en spreekt die ook uit naar kinderen. Daarbij is het niveau van de leerling het uitgangspunt. Aan de hand van de persoonlijke doelen in het ontwikkelplan, werken de leerlingen op hun eigen niveau. De basisvakken worden op Florencius in alle klassen op hetzelfde niveau gegeven, waardoor het mogelijk is dat kinderen hun instructie op hun eigen niveau krijgen aangeboden, bijvoorbeeld bij een andere leerkracht of van een vakspecialist.

Naast de gerichte instructie van de leerkracht in kleine groepjes, zorgt de software van Snappet ervoor dat de leerling in de verwerking van de leerstof altijd op (of net boven) zijn eigen niveau aan het werk is. Kinderen krijgen directe feedback op hun werk, waardoor er geen tijd verloren gaat en ze op een effectieve en kindvriendelijke wijze tot hoge leerresultaten worden uitgenodigd.

Zorgteam


Bij Florencius voelen we ons als team verantwoordelijk voor de begeleiding van elk kind. Dit betekent dat niet alleen de vaste leerkracht, maar ook de overige collega’s zich actief bezig houden met de begeleiding van de kinderen. Op elke vestiging is een zorgcoördinator aanwezig die verantwoordelijk is voor de zorg op de betreffende vestiging. Bovendien heeft Florencius basisschool een team van goed opgeleide specialisten die de leerkrachten ondersteunen in de begeleiding van de kinderen, maar die ook gezamenlijk werken aan de kwaliteit van ons onderwijs en de specifieke leervragen die we krijgen. Dit zorgteam bestaat uit een orthopedagoog, zorgcoördinatoren, remedial teachers, reken- en taalspecialisten, creatief therapeuten, de coördinator PBS en sociale veiligheid en andere specialisten.

Specialismen/modules


Lezen, spellen en rekenen zijn belangrijke vaardigheden om tot goede schoolprestaties te komen. Bij tien procent van de leerlingen ontwikkelt het lees-, spelling- en rekenproces zich niet even vanzelfsprekend en gemakkelijk. Hier kunnen oorzaken als dyslexie, dyscalculie, faalangst of hoogbegaafdheid aan ten grondslag liggen. Daarom bieden we, naast het reguliere programma, enkele modules aan, die ouders normaliter na schooltijd voor hun kinderen inzetten.

Het gaat hierbij om de modules: taal, rekenen, dyslexie- en dyscalculiebegeleiding, creatieve begeleiding/- therapie, faalangst, topQlas en Engels (Tweetalig Primair Onderwijs). Doordat deze modules tijdens lestijd door onze eigen specialisten wordt aangeboden, zijn wij in staat om de leerinhoud zoveel mogelijk te integreren met de leerdoelen van het kind, hetgeen de effectiviteit van het leren bevordert. De aansluiting met de dagelijkse lesstof is veel beter, bovendien is de leerkracht inhoudelijk direct betrokken en op de hoogte van de stappen die de leerling maakt. Voor deze modules wordt een extra bijdrage gevraagd, zie tarieven.

Volg ons