Missie


Waar staan we voor?

De naam Florencius heeft een Latijnse oorsprong en staat voor ‘floreren’; groeien en bloeien. De missie van Florencius luidt ‘Leren begint met aandacht’ en vanuit die expliciete, positieve aandacht proberen we het talent van iedere leerling tot volle bloei te laten komen. Wij doen dit door onderwijs en begeleiding te geven, waarin aandacht, kwaliteit en passie centraal staan en waarin we ons niet alleen focussen op cognitieve vaardigheden, maar juist ook op sociaal-emotionele, spirituele en fysieke vaardigheden. Onze missie geeft focus en richting aan het denken en handelen van al onze medewerkers.


Visie


Waar gaan we voor?

Op Florencius willen we leerlingen en studenten helpen zich te ontwikkelen tot kritische, open-minded wereldburgers die vol zelfvertrouwen en vanuit een growth mindset uitdagingen aan gaan. Wij geloven dat deze ontwikkeling begint met echte, positieve aandacht voor iedere leerling, met als vertrekpunt de talenten van de leerling. Daarom bieden we een gepersonaliseerd en gebalanceerd onderwijsprogramma aan, dat is gebaseerd op een brede holistische benadering: de 4 Q’s van Stephen Covey. Centraal in deze tijdloze benadering staat de volledige ontwikkeling van het kind, waarbij het gaat om de ontwikkeling van de SQ (spirituele intelligentie), IQ (cognitieve intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en FQ (fysieke intelligentie).

4 Q’s


Florencius gelooft dat leren begint met èchte aandacht, vooral voor de talenten van het kind. Daarom bieden we een gebalanceerd onderwijsprogramma dat is gericht op de holistische benadering van de vier Q’s van Stephen Covey. Centraal in deze tijdloze benadering staat de volledige ontwikkeling van het kind, waarbij niet alleen kennis centraal staat, maar juist ook vaardigheden die nodig zijn om om te gaan met de steeds sneller veranderende werkelijkheid, nu en in de toekomst.

SQ - Zelfvertrouwen

Op het gebied van SQ (spirituele intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • integriteit; kinderen bewust maken van hun waarden, overtuigingen en geweten en leren daar eerlijk mee om te gaan
 • betekenis; kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen, wat de basis vormt voor gezond zelfvertrouwen
 • een positief leefklimaat waar een goede afwisseling is tussen rust en activiteit. Innerlijke rust staat centraal als basis voor geluk en de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind.

IQ - Ambitie

Op het gebied van IQ (cognitieve intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • kwalitatief toponderwijs met een duidelijke structuur
 • specifiek maatgericht aanbod voor kinderen met meerbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie en faalangst
 • persoonlijke ontwikkeling; ieder kind krijgt bij binnenkomst een uitgebreid onderzoek, en vervolgens een individueel ontwikkelplan
 • moderne onderwijsmethodes
 • internationalisering (Engels als tweede taal en internationale projecten)

EQ - Passie

Op het gebied van EQ (emotionele intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • zelfbewustzijn; het vermogen van kinderen om naar hun eigen leven te kijken, zelfkennis op te doen en zichzelf te verbeteren en te overwinnen
 • persoonlijke motivatie; het kind laten nadenken over zijn wensen, passies en doelen
 • zelfbeheersing; leiding geven aan jezelf, met als doel je doelstellingen te verwezenlijken
 • empathie; het kunnen inleven in de situatie en het denken en gevoel van andere kinderen
 • sociale vaardigheden; aandacht voor hoe onderlinge interactie plaatsvindt, hoe problemen worden opgelost en hoe kinderen elkaar benaderen

FQ - Energie

Op het gebied van FQ (fysieke intelligentie) besteedt Florencius veel aandacht aan:

 • verstandige voeding; elke dag lunchen de kinderen op school. We maken samen met de kinderen een gezonde en gebalanceerde maaltijd klaar
 • sport; een gezonde geest in een gezond lichaam. Meerdere malen per week wordt er binnen of buiten gesport. Een vakleerkracht coördineert het totale sportprogramma
 • aandacht voor spelplezier, sportiviteit, uithoudingsvermogen, kracht en lenigheid
 • rust, ontspanning en stressmanagement; tussen de middag en tussen de lessen door worden rust- en ontspanningsoefeningen gedaan

Veilige leeromgeving


Kinderen moeten vol vertrouwen en met plezier naar school gaan. Hiervoor is het van belang dat kinderen zich ‘gezien’ en ‘gehoord’ voelen. We vinden het bij Florencius bovendien belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. We leren kinderen in eerste instantie verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag door daar op te reflecteren. Daarnaast leren we ze te reflecteren op het gedrag van een ander.

Door de kleine setting waarin we ons bij Florencius bevinden, zijn leerkrachten in staat om de gedragingen van kinderen van nabij te volgen, waardoor positief gedrag kan worden beloond en er, indien nodig, snel kan worden ingegrepen bij ongewenst gedrag.

Protocollair beleid (pestprotocol, etc.) is in dergelijke gevallen voor handen om de juiste stappen te kunnen nemen. Bovendien doen we jaarlijks onderzoek naar het gevoel van veiligheid van kinderen in een enquete (sociale veiligheidsmonitor) en door persoonlijke gesprekken. Onze coördinator Sociale Veiligheid / PBS draagt hier zorg voor en begeleidt de leerkrachten bij het nemen van de juiste stappen.

Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons