Particuliere basisschool


Op Florencius Basisschool helpen we leerlingen zich te ontwikkelen tot kritische, open-minded wereldburgers die vol zelfvertrouwen en vanuit een growth mindset uitdagingen aan gaan. Wij geloven dat deze ontwikkeling begint met echte, positieve aandacht voor iedere leerling, met als vertrekpunt de talenten van de leerling. Daarom bieden we particulier basisonderwijs aan met een gepersonaliseerd en gebalanceerd onderwijsprogramma, die is gebaseerd op een brede holistische benadering: de 4 Q’s van Stephen Covey. Centraal in deze tijdloze benadering staat de volledige ontwikkeling van het kind, waarbij het gaat om de ontwikkeling van de SQ (spirituele intelligentie), IQ (cognitieve intelligentie), EQ (emotionele intelligentie) en FQ (fysieke intelligentie).

Individuele aandacht


‘Leren begint met aandacht’ is onze missie. Bij Florencius vinden we het namelijk belangrijk dat ieder kind zich gezien en gehoord voelt. De unieke talenten en aandachtspunten van ieder kind vormen dan ook de basis en het vertrekpunt van ons particuliere basisonderwijs. Door met kleine groepen te werken zijn we in staat om iedere leerling persoonlijke aandacht te geven, maar is tevens nog een herkenbare sociale context. Kinderen leren namelijk ook veel van elkaar.

Hoe groot zijn onze groepen? Onze groepsratio is 1:8*. Dit houdt in dat we gemiddeld één professional per 8 leerlingen hebben, met voor iedere groep een groepsleerkracht en de ondersteuning van een onderwijsassistent als dat nodig is. Daarnaast geven onze vakspecialisten aan individuele leerlingen en/of aan kleine groepjes leerlingen instructie en werken we groepsdoorbroken, zodat er veel ruimte is voor persoonlijke aandacht en intensieve begeleiding op maat.
*In het reguliere onderwijs is dit veelal 1 begeleider op 30 leerlingen.

Voor de basisvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen werken we op Florencius met de best aangeschreven methodes en gebruiken we de nieuwste inzichten om het leren van kinderen te optimaliseren. We richten ons op de toekomst en besteden daarom binnen onze school veel aandacht aan 21-eeuwse vaardigheden als creatief denken, communiceren en samenwerken. Science en techniek maken bovendien structureel onderdeel uit van ons lesprogramma.

Met de 4 Q’s als vertrekpunt, is Florencius Basisschool altijd op zoek naar de beste leermethodes, aansluitend bij de wensen van nu en later. We gaan hierbij zoveel mogelijk uit van evidence-based methodieken: wat werkt volgens (longitudinaal) wetenschappelijk onderzoek het best. Hoewel we voor de basisvakken de bekendste Nederlandse methodes hanteren, blijven de persoonlijke doelen van iedere leerling leidend.

Deze persoonlijke doelen zijn tweeledig: enerzijds zorgen ze ervoor dat de leerling op zijn eigen niveau (en vaak net iets daarboven) les krijgt, anderzijds zijn ze erop gericht de leerling zoveel mogelijk verantwoordelijk te laten zijn voor zijn eigen leren. Ons onderwijssysteem is daar zoveel mogelijk op ingesteld.

Veilige leeromgeving


Kinderen moeten vol vertrouwen en met plezier naar school gaan. Hiervoor is het van belang dat kinderen zich ‘gezien’ en ‘gehoord’ voelen. We vinden het bij Florencius bovendien belangrijk om duidelijke afspraken met elkaar te maken over de wijze waarop we met elkaar omgaan. We leren kinderen in eerste instantie verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gedrag door daar op te reflecteren. Daarnaast leren we ze te reflecteren op het gedrag van een ander.

Door de kleine setting waarin we ons bij Florencius bevinden, zijn leerkrachten in staat om de gedragingen van kinderen van nabij te volgen, waardoor positief gedrag kan worden beloond en er, indien nodig, snel kan worden ingegrepen bij ongewenst gedrag.

Protocollair beleid (pestprotocol, etc.) is in dergelijke gevallen voor handen om de juiste stappen te kunnen nemen. Bovendien doen we jaarlijks onderzoek naar het gevoel van veiligheid van kinderen in een enquete (sociale veiligheidsmonitor) en door persoonlijke gesprekken. Onze coördinator Sociale Veiligheid / PBS draagt hier zorg voor en begeleidt de leerkrachten bij het nemen van de juiste stappen.

Talentontwikkeling


Florencius gaat in eerste instantie uit van wat kinderen wèl kunnen, in plaats van wat ze niet kunnen. We merken dagelijks dat het ontzettend belangrijk is dat kinderen zich zelfverzekerd en competent voelen, waardoor ze ook vol vertrouwen durven te werken aan de vaardigheden die ze nog niet zo goed beheersen.

Bij Florencius maken we het mogelijk dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen tot een creatief individu, met een houding van zelfvertrouwen, zelfkennis, zelfstandigheid en positief sociaal gedrag. Als particuliere basisschool besteden we dan ook veel aandacht aan het ontwikkelen van de talenten van kinderen en leerkrachten en leren ze gebruik te maken van elkaars talenten.

Bij Florencius willen we de capaciteiten van kinderen onderkennen en talenten beter benutten. Wij gaan uit van de kwaliteiten van en het positieve in het kind. Kinderen ontwikkelen zich tenslotte beter als zij succesvol zijn. Wij willen kinderen leren genieten van het leren en verwerven van kennis.

Inspirerende professionals

Wij hebben inspirerende professionals aangetrokken die hoge verwachtingen hebben van alle kinderen. Zij hebben veel aandacht voor de basisvakken en kunnen het talent van kinderen ontwikkelen op het gebied van vreemde talen, techniek, science, sport, koken, kunst etc. Ook expressievormen als drama, creatieve handvaardigheid en muziek komen hierbij aan bod. De meeste vakken worden aangeboden door onze eigen docenten, maar we zetten ook met regelmaat externe professionals in om de kwaliteit van de betreffende vakken te kunnen garanderen.Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons