Onze visie


Hersenen zijn voortdurend in ontwikkeling. Op Florencius leren we kinderen dat ze zelf invloed op deze ontwikkeling kunnen hebben door middel van een ‘growth mindset’. Fouten maken mag en door kinderen veel succes ervaringen op te laten doen, merken kinderen dat leren leuk is.

Voor de basisvakken rekenen, taal en (begrijpend) lezen werken we op Florencius met de best aangeschreven methodes en gebruiken we de nieuwste inzichten om het leren van kinderen te optimaliseren. We richten ons op de toekomst en besteden daarom binnen onze school veel aandacht aan 21-eeuwse vaardigheden als creatief denken, communiceren en samenwerken. Science en techniek maken bovendien structureel onderdeel uit van ons lesprogramma.

Met de 4 Q’s als vertrekpunt, is Florencius basisschool altijd op zoek naar de beste leermethodes, aansluitend bij de wensen van nu en later. We gaan hierbij zoveel mogelijk uit van evidence-based methodieken: wat werkt volgens (longitudinaal) wetenschappelijk onderzoek het best. Hoewel we voor de basisvakken de bekendste Nederlandse methodes hanteren, blijven de persoonlijke doelen van iedere leerling leidend.

Deze persoonlijke doelen zijn tweeledig: enerzijds zorgen ze ervoor dat de leerling op zijn eigen niveau (en vaak net iets daarboven) les krijgt, anderzijds zijn ze erop gericht de leerling zoveel mogelijk verantwoordelijk te laten zijn voor zijn eigen leren. Ons onderwijssysteem is daar zoveel mogelijk op ingesteld.

Maatwerk


Florencius heeft hoge verwachtingen en spreekt die ook uit naar kinderen. Daarbij is het niveau van de leerling het uitgangspunt. Aan de hand van de persoonlijke doelen in het ontwikkelplan, werken de leerlingen op hun eigen niveau. De basisvakken worden op Florencius in alle klassen op hetzelfde niveau gegeven, waardoor het mogelijk is dat kinderen hun instructie op hun eigen niveau krijgen aangeboden, bijvoorbeeld bij een andere leerkracht of van een vakspecialist.

Naast de gerichte instructie van de leerkracht in kleine groepjes, zorgt de software van Snappet ervoor dat de leerling in de verwerking van de leerstof altijd op (of net boven) zijn eigen niveau aan het werk is. Kinderen krijgen directe feedback op hun werk, waardoor er geen tijd verloren gaat en ze op een effectieve en kindvriendelijke wijze tot hoge leerresultaten worden uitgenodigd.

Internationalisering/ Engels


Bij Florencius realiseren we ons dat de wereld steeds ‘kleiner’ wordt. Wereldwijde ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een groeiende behoefte is aan internationalisering. Door deze ontwikkelingen en het gebruik van media als internet, zijn internationale contacten eerder regel dan uitzondering. Wij kiezen er bij Florencius dan ook voor om onze leerlingen goed voor te bereiden op dit wereldburgerschap.

Dit doen we bij Florencius in grote lijnen middels de volgende 3 manieren:

1. door het gebruik van het International Primary Curriculum (IPC) voor de zaakvakken;

2. door de Engelse taal binnen Florencius belangrijk te maken:
Leerlingen krijgen vanaf groep 1 minimaal twee keer per week Engelse les. Daarnaast bieden we de mogelijkheid tot tweetalig primair onderwijs door onze native speaker en zelfs een geheel Engelstalige internationale stroom in onze International School;

3. Door waar mogelijk internationale contacten te (onder)houden, waarbij leerlingen rechtstreeks contact hebben met leeftijdgenoten in het buitenland.

Engels

Engels is op dit moment de belangrijkste wereldtaal en bij Florencius vinden we het in de huidige maatschappij noodzakelijk dat kinderen hiermee zo jong mogelijk bekend raken. Kinderen zijn juist op jonge leeftijd in staat om zich een tweede taal snel eigen te maken als deze goed en gestructureerd wordt aangeboden, door professionals met kennis van taalverwerving. Vandaar dat de Engelse taalverwerving bij Florencius veel aandacht krijgt. Wij bieden hiervoor 3 mogelijkheden:

1. Engels als vast onderdeel van het programma

Standaard krijgen kinderen vanaf groep 1 minimaal twee keer per week Engels van hun docent en/of de native speaker. Onze native speaker begeleidt leerkrachten bij de didactiek en inhoud van hun lessen.

De leerkrachten maken tijdens de Engelse les gebruik van de nieuwste onderwijsmethodes. Hierbij wordt aandacht besteed aan het goed leren spreken, begrijpen en schrijven (bovenbouw) van Engels. Bovendien krijgen de kinderen op hun eigen niveau les, nemen ze deel aan het Anglia-examen en krijgen ze een internationaal erkend certificaat. Ook andere talen zullen in de toekomst optioneel aangeboden worden. Florencius heeft hierdoor een bijzonder hoog uitstroomniveau naar het Voortgezet Onderwijs, hetgeen de stap naar een tweetalige of internationale vervolgopleiding vergemakkelijkt.

2. Tweetalig Primair Onderwijs (TPO)

Het is bij Florencius mogelijk om, naast de reguliere Engelse lessen, nog 3 uur extra Engels af te nemen, door voor de extra module TPO te kiezen. Onze vakdocent werkt tijdens deze momenten op een inspirerende, uitdagende manier aan de Engelse spreek- en schrijfvaardigheid en integreert dit waar mogelijk bijvoorbeeld in het IPC. Ook drama en creativiteit vormen onderdeel van de lesactiviteiten die tijdens deze TPO-lessen worden ingezet.

3. Florencius International School

Sinds kort biedt Florencius de mogelijkheid tot het volgen van een volledig Engelstalig internationaal curriculum bij Florencius International School. Een inspirerend internationaal onderwijsteam bereidt de kinderen aan de hand van erkende internationale curricula voor op een internationale toekomst. Lees hier meer over Florencius International School.

International Primary Curriculum (IPC)


Florencius is een IPC-school. Het IPC is één van de snelst groeiende curricula ter wereld en is gebaseerd op de laatste hersenonderzoeken betreffende het leren van kinderen. Het IPC is een uitgebreid, thematisch en creatief curriculum voor 5-12-jarigen, met een duidelijk leerproces en met specifieke leerdoelen voor elk onderwerp.

Het IPC focust zich op een combinatie van academisch, persoonlijk en internationaal leren voor kinderen wereldwijd, gecombineerd met innovatieve en uitdagende manieren van leren en voldoet ruimschoots aan de Nederlandse kerndoelen.

​We gebruiken het IPC om de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, science, ICT, technologie & ontwerp, kunst, muziek, bewegingsonderwijs en international denken aan te bieden in de vorm van inspirerende thema’s (units).

Het IPC is ontworpen om:

  • nieuwsgierigheid te kweken bij kinderen om nieuwe dingen te willen leren (growth mindset)
  • kinderen te helpen een actieve leerhouding aan te nemen die er op gericht is doelgericht antwoorden te zoeken op hun vragen, zodat zij gedurende hun schoolcarrière en leven betrokken blijven bij het leren
  • kinderen te helpen persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden te ontwikkelen die ze nodig hebben om te beantwoorden aan de veranderende context van hun leven in de toekomst
  • kinderen te helpen een goede wereldburger te zijn die behalve kennis van en oog voor de eigen nationaliteit en cultuur heeft, ook waardering en respect ontwikkelt voor culturen en nationaliteiten van anderen
Great learning, great teaching and great fun…
Contact met scholen in het buitenland

Florencius onderhoudt contact met meerdere partnerscholen in het buitenland voor gezamenlijke projecten en onderling e-mailcontact tussen leerlingen.

Meer weten over het IPC?

Kijk voor meer informatie over het IPC op de volgende websites:
www.ipc-nederland.nl
www.internationalprimarycurriculum.com

ipc-logo

ICT


Op Florencius wordt les gegeven volgens de modernste methoden en met de modernste leermiddelen, zoals bijvoorbeeld laptops en digitale schoolborden. ICT is een onmisbaar onderdeel van de maatschappij geworden, vandaar dat er op Florencius voor de jongste leerlingen voldoende computers tot de beschikking staan. Vanaf groep 6 werkt iedere leerling met zijn eigen laptop. Deze laptop wordt door de ouders zelf bekostigd. De laptop blijft tot en met groep 8 op school. Daarna kunnen de leerlingen hem mee naar huis nemen.

De computers en laptops worden gebruikt als middel voor onder andere Snappet (adaptief verwerkingsprogramma voor de leerstof van de basisvakken rekenen, taal en lezen) en het opzoeken van informatie voor IPC, maar we besteden ook steeds meer aandacht aan ‘computational thinking’ en coderen.

Naast voordelen kennen digitale leermiddelen natuurlijk ook nadelen. We besteden op Florencius structureel aandacht aan de kansen èn bedreigingen van het gebruik van internet en social media.

Over Florencius


De onderwijsteams bij Florencius kenmerken zich door vakkennis, ervaring, professionaliteit, gedrevenheid en enthousiasme. Onze teams bestaan uit directie, groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, zorgcoördinator, ontwikkelingspsycholoog en vakleerkrachten bewegingsonderwijs, muziek, drama, cultuur en handvaardigheid. Daarnaast worden er diverse andere specialisten betrokken bij het onderwijs op Florencius, op het gebied van onder andere orthopedagogiek, remedial teaching, dyslexie, dyscalculie, meerbegaafdheid, sociaal- emotionele ontwikkeling en ICT.


Benieuwd naar Florencius?
Kom kennismaken.

Volg ons