Onze zorg
voor leerlingen

informatie aanvragen

Internationalisering


Bij Florencius realiseren we ons dat de wereld steeds ‘kleiner’ wordt. Wereldwijde ontwikkelingen zorgen ervoor dat er een groeiende behoefte is aan internationalisering.

Door deze ontwikkelingen en het gebruik van media als internet, zijn internationale contacten eerder regel dan uitzondering. Wij kiezen er bij Florencius dan ook voor om onze leerlingen goed voor te bereiden op dit wereldburgerschap.

We maken onze leerlingen op drie manieren internationaal bewust: door het International Primary Curriculum (IPC) te gebruiken, vanaf groep 1 Engelse les te geven en door internationale contacten te onderhouden.

International Primary Curriculum (IPC)

Bij Florencius maken we gebruik van het International Primary Curriculum (IPC). Dit is een inspirerend Nederlandstalig curriculum voor de zaakvakken in het basisonderwijs te weten aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Ook handvaardigheid, tekenen, ICT, techniek en muziek komen in het IPC aan bod. De zogenaamde basisvaardigheden als taal, rekenen en lezen staan buiten het IPC.

Het IPC is gebaseerd op de belangrijkste uitgangspunten voor goed onderwijs:

  • hersenvriendelijk leren, waaronder meervoudige intelligenties
  • zelfontdekkend leren
  • naast het onderwijzen van kennis is het leren van vaardigheden van belang
  • het belang van internationaal begrip


Waarom het IPC?

90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken, komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze kennis heeft direct invloed op het onderwijs. In het IPC zijn de laatste inzichten en kennis over het leren van kinderen verwerkt. Leren vormt tenslotte het bestaansrecht van een school. Het IPC is gebaseerd op een aantal principes van het hersenvriendelijk leren. Er wordt bijvoorbeeld rekening gehouden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, de werking van het geheugen, verschillende leerstijlen en coöperatief leren.

De vaste structuur van het IPC houdt niet alleen rekening met hoe kinderen leren, maar maakt kinderen ervan bewust dat er meer manieren zijn om te leren. Ieder mens heeft namelijk persoonlijke voorkeuren om zich iets eigen te maken. Daarnaast geeft het IPC de leerlingen inzicht in hun geheugen en strategieën die hen kunnen helpen beter te leren. Gedurende een aantal weken leren de leerlingen hoe je een specifiek onderwerp op verschillende manieren kunt benaderen. Ze gaan onder begeleiding van de leerkracht op zoek naar de antwoorden op hun zelfgeformuleerde leervragen. Dit kan individueel zijn of in groepsverband. Ieder kind krijgt daarbij veel ruimte voor eigen inbreng. Die projectmatige aanpak maakt de kinderen meer zelfverantwoordelijk en enthousiast.

Het IPC past naadloos binnen het onderwijsconcept van Florencius, doordat er veel aandacht is voor de verschillende talenten en vaardigheden van de kinderen en er wordt uitgegaan van verschillende soorten intelligenties. Bovendien dragen de duidelijk omschreven leerdoelen in dit curriculum bij aan een zeer efficiënt leerproces. Het IPC voldoet hiermee dan ook aan de kerndoelen van het Ministerie van Onderwijs.

Hoe internationaal is het IPC?

Bij Florencius vinden we het belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op het leven als wereldburger. Het IPC sluit hier goed op aan. Het curriculum bevat een duidelijke internationale component en onderscheidt zich daarin van de meeste bestaande methoden. Uitgangspunt in het curriculum is het eigen (nationale) perspectief van de leerling, om van daaruit te oriënteren op de wereld om hen heen.

Binnen het IPC krijgen culturele verschillen een natuurlijke plaats. Het leerplan leert de kinderen niet alleen respect te ontwikkelen voor elkaar, maar ook kennis van en respect voor landen en nationaliteiten om ons heen. De kinderen leren dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel en hier een bijdrage aan kunnen leveren.

Hoe werkt het IPC?

Het IPC wordt verdeeld in leeftijdsniveaus, ook wel ‘Mileposts’ genoemd. Deze Mileposts sluiten nauw aan bij de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in de betreffende periode. Bij Florencius maken we gebruik van Milepost 1, 2 en 3 voor groep 3 tot en met 8. Bij elke milepost worden duidelijke leerdoelen beschreven. Binnen de Mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke-, persoonlijke- en internationale doelen.
Een Milepost is verdeeld in units. In zo’n unit werken de leerlingen een aantal weken aan een centraal thema. De activiteiten in zo’n thema zijn zo ontwikkeld, dat aan de verschillende talenten en vaardigheden van de kinderen aandacht besteed kan worden. Door middel van assessments en een persoonlijk portfolio wordt per kind, per unit en per vakgebied geregistreerd hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen.

Contact met scholen in het buitenland

Florencius onderhoudt contact met meerdere partnerscholen in het buitenland voor gezamenlijke projecten en onderling e-mailcontact tussen leerlingen.

Meer weten over het IPC?

Kijk voor meer informatie over het IPC op de volgende websites:
www.ipc-nederland.nl
www.internationalprimarycurriculum.com

Lessen Engels
vanaf groep 1


Engels is op dit moment de belangrijkste wereldtaal en bij Florencius vinden we het in de huidige maatschappij noodzakelijk dat kinderen hiermee zo jong mogelijk bekend raken. Kinderen zijn juist op jonge leeftijd in staat om zich taal snel eigen te maken als het goed en gestructureerd wordt aangeboden.

De leerkrachten maken tijdens de Engelse les gebruik van de nieuwste onderwijsmethodes. Hierbij wordt aandacht besteed aan het goed leren spreken, begrijpen en schrijven (bovenbouw) van Engels. Bovendien nemen de kinderen op hun eigen niveau deel aan het Anglia-examen en krijgen ze een internationaal erkend certificaat. Ook andere talen zullen in de toekomst optioneel aangeboden worden.

Volg ons