Menu

Het IPC

Het IPC

Het IPC

Het International Primary Curriculum (IPC) is een inspirerend Nederlandstalig curriculum voor de zaakvakken in het basisonderwijs: aardrijkskunde, geschiedenis en natuurkunde. Ook handvaardigheid, tekenen, ICT, techniek en muziek komen in het IPC aan bod. Aan de basis van het IPC staan Shell, Fieldwork Education en de Stichting NOB. Het IPC is dusdanig opgezet dat het in iedere taal gegeven kan worden.

Het IPC is gebaseerd op de belangrijkste uitgangspunten voor goed onderwijs:

  • hersenvriendelijk leren, waaronder meervoudige intelligenties
  • zelfontdekkend leren
  • naast het onderwijzen van kennis is het leren van vaardigheden van belang
  • het belang van internationaal begrip

Waarom het IPC?

90% van wat we weten over hoe onze hersenen werken, komt uit onderzoek van de laatste 15 jaar. Deze kennis heeft direct invloed op het onderwijs. In het IPC zijn de laatste inzichten en kennis over het leren van kinderen verwerkt. Leren hoort centraal te staan op een school. Leren is het bestaansrecht van een school. Het IPC is gebaseerd op een aantal principes van het hersenvriendelijk leren. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met meervoudige intelligenties, emotionele betrokkenheid, de werking van het geheugen, verschillende leerstijlen en coöperatief leren.

De vaste structuur van het IPC houdt niet alleen rekening met hoe kinderen leren, ook maakt het IPC kinderen bewust van de manieren van leren. Ieder mens heeft namelijk persoonlijke voorkeuren om zich iets eigen te maken. Daarnaast geeft het IPC de leerlingen inzicht in hun geheugen en strategieën die hen kunnen helpen beter te leren. Gedurende een aantal weken leren de leerlingen hoe je een bepaald onderwerp op verschillende manieren kunt benaderen. Ze gaan onder begeleiding van de leerkracht op zoek naar de antwoorden op hun zelfgeformuleerde leervragen. Dit kan individueel of in groepsverband. Elk individu krijgt daarbij veel ruimte voor eigen inbreng. Die projectmatige aanpak maakt de kinderen meer zelfverantwoordelijk en enthousiast.

Het IPC beantwoordt volledig aan het onderwijsconcept van Florencius, doordat er veel aandacht is voor de verschillende talenten en vaardigheden van de kinderen en er uitgegaan wordt van de verschillende intelligenties. Bovendien dragen de duidelijk omschreven leerdoelen in dit curriculum bij aan een zeer efficiënt leerproces. Het IPC voldoet hiermee dan ook aan de kerndoelen van het ministerie.

Hoe internationaal is het IPC?

Bij Florencius vinden we het erg belangrijk om onze leerlingen goed voor te bereiden op het leven als wereldburger. Het IPC sluit hier enorm goed op aan. Het curriculum heeft namelijk een duidelijke internationale component en onderscheidt zich daarin van de meeste bestaande curricula. Uitgangspunt in het curriculum is het eigen (nationale) perspectief van de leerlingen, van waaruit ze zich oriënteren op de wereld om hen heen.

Binnen het IPC krijgen culturele verscheidenheden hierdoor een natuurlijke plaats. Het leerplan leert de kinderen niet alleen respect te ontwikkelen voor elkaar en elkaars overeenkomsten en verschillen, maar ook kennis van en respect voor de landen / nationaliteiten om ons heen. De kinderen leren dat zij een onderdeel zijn van een groter geheel en hier een bijdrage aan leveren (systeemdenken/duurzaam leren).

Het curriculum is zo opgezet dat de leerlingen hun eigen kennis kunnen inbrengen, om die vervolgens te verdiepen en te verbreden. Veel activiteiten richten zich op het vergelijken van verschillende landen om zo overeenkomsten en verschillen waar te kunnen nemen.

Hoe werkt het IPC?

Het IPC is te verdelen in leeftijdsniveaus, die mileposts worden genoemd. Deze mileposts sluiten nauw aan op de ontwikkelingsfase en belevingswereld van het kind in de betreffende periode. Op Florencius maken we gebruik van Milepost 1, 2 en 3 voor de groepen 3 t/m 8. Bij elke milepost worden duidelijke leerdoelen beschreven, die de kinderen aan het eind bereikt moeten hebben. In deze mileposts wordt onderscheid gemaakt tussen vakinhoudelijke doelen, persoonlijke doelen en internationale doelen.

Een milepost is verdeeld in units. In zo’n unit werken de leerlingen een aantal weken aan een centraal thema. De activiteiten in zo’n thema zijn zo ontwikkeld, dat aan de verschillende talenten en vaardigheden van de kinderen aandacht besteed kan worden. Door middel van assessments en een persoonlijk portfolio wordt per kind, per unit en per vakgebied geregistreerd hoe de verschillende talenten en vaardigheden zich ontwikkelen. Elke unit begint met:

  • het startpunt: starten met een activiteit die kinderen enthousiast maakt en motiveert om aan deze unit te werken;
  • de kennisoogst: de kinderen geven antwoord op de vraag wat weten we al van het onderwerp. Kinderen activeren hun voorkennis en leggen dit vast;
  • de uitleg van het thema: de leerkracht informeert de leerlingen wat ze gaan leren aan de hand van de gegeven leerdoelen per vakgebied. De leerlingen hebben een overzicht over wat ze gaan leren, zodat ze in staat zijn beter nieuwe verbanden te leggen;
  • de activiteiten: de lessen bestaan uit onderzoeks- en verwerkingsactiviteiten. De leerlingen behalen de leerdoelen per vak, de persoonlijke doelen en de internationale doelen;
  • de afsluiting; de leerlingen krijgen de gelegenheid om hun werk te presenteren, te luisteren en te kijken naar het werk van een ander. Zodoende delen ze tevens kennis met elkaar.

Binnen het IPC is een goed kader ontwikkeld voor het volgen van leerlingen. Dit kader wordt verder uitgewerkt naar een soort volgsysteem. Dit is één van de vernieuwende kenmerken van het IPC. Op deze manier worden ook resultaten op het gebied van de zogenaamde ‘zaakvakken’ goed zichtbaar, waar voorheen volgsystemen zich primair richtten op het lezen, de taal en het rekenen. Uiteraard vindt het volgen van leerlingen plaats op een manier die bij de ontwikkeling van kinderen en hun manieren van leren past.

Hoe blijft u als ouder op de hoogte?

Door middel van een ouderbrief worden ouders op de hoogte gehouden wat de kinderen zullen leren tijdens een unit. U krijgt zodoende goed inzicht in de leerdoelen en in de activiteiten die de kinderen gedurende deze periode doen.

Regelmatig zullen ouders uitgenodigd worden voor de afsluiting van een unit, zodat de kinderen hun ouders kunnen laten zien wat ze geleerd en gemaakt hebben.

Tijdens oudergesprekken worden ouders op de hoogte gebracht van de ontwikkeling die hun kind hebben doorgemaakt in de afgelopen periode. De registratie en portfolio van de leerling vormen de basis voor de rapportage.

Meer weten over het IPC?

Kijk voor meer informatie over het IPC op de volgende websites: